Vejledning og kurser til skoler, elever og forældre

En af mine kerneydelser er kurser og vejledning til skoler om håndtering af ordblindhed. Foruden kurser for både lærere, forældre og elever med ordblindhed, tilbyder jeg også vejledning og konsulenthjælp i forbindelse med skolens ordblindepolitik samt oprettelse og uddannelse af ordpatruljer. Ligeledes støtter jeg i processen med oprettelse af et forældrenetværk. Alt det kan du læse meget mere om her på siden. Tilbuddene kan justeres og kombineres, så de passer specifikt til dig og din skole.

Ønsker du et tilbud, der er særligt målrettet dig og din skole, er du altid velkommen til at kontakte mig for at få afklaret skolens behov, samt hvordan Hjælp til Ord kan hjælpe jer bedst muligt.

Kursus for elever med ordblindhed, forældre og lærere

Hjælp til Ord’s kerneydelse til skoler er kurser hvor elever med ordblindhed, deres forældre og lærere er sammen om at blive undervist i brug af IT-hjælpemidler. For at sikre elever med ordblindhed det bedst mulige skoleforløb er det vigtigt, at både forældre og lærere støtter eleven ud fra samme grundlag og viden. Det er et rigtig godt udgangspunkt for det fortsatte samarbejde omkring eleven, at både eleven selv, forældrene og lærerne kender de hjælpemidler til rådighed. Og det er vigtigt at kunne vejlede og hjælpe eleven med at bruge hjælpemidlerne både i skolen og til lektielæsningen derhjemme.

Kurset er henvendt til elever med ordblindhed på alle klassetrin, og man kan sagtens samle elever til et kursus på tværs af klassetrin. Jeg tilrettelægger altid kurserne med udgangspunkt i den enkelte skole og de pågældende elever.

Et kursus kan indeholde:

 • Gennemgang af de tilgængelige IT-hjælpemidler
 • Undervisning i anvendelse af IT-hjælpemidler
 • Introduktion af Nota (Nationalbiblioteket for mennesker med læsevanskeligheder)
 • Brug af iPads / tablets i undervisningen
 • Brug af iPhones / smartphones i undervisningen og i fritiden
 • Tips, tricks og gode apps

Astrid Birkbak, Skoleleder på Stokkebækskolen

“Randi Jeppesen, Hjælp til Ord, har bistået det pædagogiske personale på Stokkebækskolen med uddannelse i Læse-Skrive-teknologier for skolens ordblinde elever. Randi gennemførte et 3-timers kursus, som var klart og tydeligt for personalet.
På grund af corona-restriktioner måtte kurset gennemføres som online undervisning, og Randi var super-fleksibel i forhold til at tilpasse indholdet til et video-møde. Stokkebækskolen planlægger at genopfriske Randis hands-on kursus på et senere tidspunkt, ligesom Randi også vil gennemføre elevkurser, samt forældrekurser på skolen.
Vi er meget glade for samarbejdet.

Kursus for lærere til elever med ordblindhed

Dette kursus klæder lærerne på til at tilrettelægge og udføre undervisning, der tager hensyn til og inkluderer eleverne med ordblindhed i klassen bedst muligt. Kurset tilrettelægges, så indholdet stemmer overens med de redskaber og den viden, lærerne på den pågældende skole har brug for. Det kunne for eksempel være en grundig introduktion til de IT-hjælpemidler, som deres elever med ordblindhed benytter sig af. På denne måde kan lærerne bedre vejlede og støtte eleverne med ordblindhed i at bruge IT-hjælpemidlerne. Det kunne også være en præsentation af, hvilke særlige vilkår, der gør sig gældende, når elever med ordblindhed eller elever med læsevanskeligheder skal til folkeskolens afsluttende prøver. Ydermere kunne det være en introduktion til forskelligt materiale, der er godt at kende til, når man underviser elever med ordblindhed.

I udgangspunktet anbefaler jeg, at kurset afvikles over to undervisningsgange af halvanden times varighed. På første undervisningsgang gennemgår jeg de forskellige hjælpemidler og holder et oplæg om inklusion af elever med ordblindhed. På anden kursusgang arbejder lærerne selv med hjælpemidlerne.

Sanne Haaber, Ordblindevejleder på Kochs skole, Århus

“Randi har 12. marts 2018 afholdt et tre-timers kursus om LST for vores ordblinde elever, deres forældre og lærere.
Det var meget meningsfuldt at samle alle parter, både børn og voksne.
Vedvarende støtte gennem hele skolegangen er vigtig, når vi skal sikre de ordblinde en god skolegang. Derfor er det altafgørende at alle primære voksne omkring vores elever er rustede til at bakke op om opgaven.
At have Randi som underviser ind i det felt, har en helt særlig kvalitet, fordi hun ud over at være underviser også er ordblind. Hun er selv bruger af LST, er en god formidler og er frem for alt en autentisk rollemodel for vores elever.”

Et kursus kan indeholde:

 • En introduktion til, hvordan skolens læse-støtteprogram til ordblinde anvendes (f.eks. IntoWord, AppWriter, CD-ord eller andet)
 • En introduktion til Nota (Nationalbiblioteket for mennesker med læsevanskeligheder) og tips til, hvordan det anvendes af lærere og elever
 • Vejledning i brug af smartphones i undervisningen f.eks. i forbindelse med tale til tekst
 • Inklusion af elever med ordblindhed i klassen i alle fag

Jeg har holdt kurser og foredrag på bl.a.:

Oprettelse af en Ordpatrulje/Agenter

Ordpatruljen er et uddannelsesforløb, der klæder en gruppe af skolens elever med ordblindhed på til at blive superbrugere af IT-hjælpemidler. Udover selv at få godt og grundigt styr på hjælpemidlerne, bliver eleverne også i stand til at hjælpe andre med ordblindhed med at bruge hjælpemidlerne.

Jeg anbefaler, at skolen udvælger en gruppe elever med ordblindhed fra mellemtrinnet og/eller overbygningen, som udgør skolens Ordpatrulje. Ordpatruljen mødes med mig over flere gange. På møderne uddannes gruppen i, hvordan man bruger hjælpemidler i undervisningen. Derudover får de redskaber til at hjælpe elever med ordblindhed i de yngre klasser med at få fod på hjælpemidlerne og få det bedste udbytte af undervisningen.

For mange elever i grundskolen er deres læse- og skriveudfordringer tæt forbundne med deres selvværd og hele oplevelsen af at gå i skole. Ordpatruljen er et fællesskab for de elever med ordblindhed, hvor de får lov at opleve deres ordblindhed som noget, der giver dem særlige kompetencer. Ordpatruljen er et fællesskab, hvor eleverne kan tale om deres ordblindhed og blive i stand til at bryde med tabuer og skrøner på skolen.

Oprettelse af et forældrenetværk

Jeg hjælper gerne med at starte et forældrenetværk i samarbejde med en repræsentant fra skolen. Forældrenetværket kan forvaltes på mange måder men vil typisk byde på en række netværksmøder henover året. Møderne falder i to dele. Først vil jeg, eller en anden fagperson, holde et oplæg relateret til ordblindhed. Det kan handle om generel viden om ordblindhed, selvværd, hjælpemidler, strategier til lektielæsning i hjemmet, vilje og motivation eller lignende. På anden del af mødet lægges der op til, at forældrene erfaringsudveksler, drøfter oplægget eller udfordringer i fællesskab.

Flere skoler har gode erfaringer med at etablere et netværk, hvor forældre til børn med ordblindhed kan erfaringsudveksle, få gode råd til at støtte deres børn og kendskab til hjælpemidler. Det smitter både positivt af på forældrenes samarbejde med skolen og øger elevernes trivsel.

Forældre netværk til ordblinde børn og unge
Kurser og undervisning for lærerstuderende

Kursus i IT-hjælpemidler og undervisning af elever med ordblindhed for lærerstuderende

Jeg tilbyder kurser og undervisning for lærerstuderende, der ønsker at dygtiggøre sig i at undervise elever med ordblindhed og hjælpe eleverne med at få størst muligt udbytte af deres IT-hjælpemidler i alle fag. Der sidder i gennemsnit 1-3 elever med ordblindhed i hver eneste skoleklasse. Derfor er det vigtigt, at de studerende rustes til at tage hånd om disse elever og deres udfordringer. Gennem viden om ordblindhed og erfaring med hjælpemidlerne kan der sørges for, at deres læsevanskeligheder ikke bliver en unødig stor forhindring for at deltage i undervisningen – uanset om der står dansk, matematik eller fysik på skoleskemaet.

Hjælp til Ord tilbyder både undervisning for seminarieklasser og for mindre grupper af lærerstuderende eller enkeltpersoner, der ønsker at give deres faglighed et løft inden for ordblindeområdet.

Agnete Sand, Svendborg

“Jeg er ikke selv ordblind, men kender familiemedlemmer og venner som er. Det er lidt pinligt, men jeg har aldrig rigtigt interesseret mig for emnet, og derfor fik jeg noget af en øjenåbner i onsdags, da jeg var til et foredrag med Randi Hedelund Jeppesen. Foredraget foregik i Helhedshuset på Tåsinge og var blevet sat i stand i forbindelse med, at det var International Ordblindeuge. Randi fortalte om en barndom med voksne som, ved deres fordomme, fik hende til at føle sig dum og ude af stand til at følge sine drømme. Men heldigvis også med folk, som så hendes potentialer og kunne give de nødvendige skub i den rigtige retning. Der var flere ordblinde til stede denne aften, som nikkede genkendende til en del af de oplevelser, Randi havde haft.
I dag er Randi Hedelund Jeppesen konsulent i firmaet “Hjælp til ord”, og anden del af aftenen handlede om nogle af de hjælpemidler, de fleste af os har lige ved hånden på vores iPad. Og her blev forskellen mellem ordblind og læsekyndig udvisket, og vi blev alle lige opslugte og betagede af, hvordan man kan indtale sms, få læst beskeder op, og scanne tekster.
Randi holder foredrag, workshops og kurser for mennesker, som er ordblinde. Men også i høj grad for forældre, lærere og pædagoger, som kan have brug for viden om emnet. Randi er en levende fortæller, som både rører og får os til at grine, og hun er en gudsbenådet pædagog med styr på teknikken, så man hurtigt lærer om nye muligheder. Jeg kan varmt anbefale Randi Hedelund Jeppesen, hvis du har brug for ‘Hjælp til Ord’.”

Foredrag om ordblindhed

“At finde vej i livet som ordblind”

“Hvad står der?” er titlen på bogen, som handler om mit liv som ordblind. Bogen hedder sådan, fordi det er det spørgsmål, jeg i mit liv oftest har stillet. Læs mere om bogen her.

Jeg er ordblind, og det betyder, at jeg ikke altid har kunne eller kan læse det, der for andre er åbenlyst. Det kan der komme sjove, pinlige og frustrerende oplevelser ud af. Det er blandt andet noget at det, jeg vil fortælle om i mit foredrag “At finde vej i livet som ordblind.”

Jeg fortæller også om, hvordan det er gået til, at der er kommet en bog ud af mine erfaringer med at være ordblind og alle overvejelserne omkring det at udgive en bog. Jeg vil fortælle om, hvordan jeg har kæmpet hele mit liv og ydet mit allerbedste i skolen uden nogensinde at lære at læse og skrive på almindelig vis.

Ordblindheden førte til nederlag, ensomhed og afmagt. Men med IT-hjælpemidler, hvor jeg læser med ørene og skriver med stemmen, vendte jeg det til selvstændighed, succes og egen virksomhed. Min vision er, at alle ordblinde skal kende til og kunne bruge IT-støtte til læsning og skrivning.

Foredraget “At finde vej i livet som ordblind” giver inspiration til og håb for at kunne lykkes i livet og i uddannelsessystemet til de mange ordblinde, hvis historier minder om min.

Foredrag om ordblindhed - Randi fra Hjælp til Ord

Få et foredrag der passer til jer

Mine foredrag er altid tilpasset den givne målgruppe. Min erfaring er, at det kan være rigtig udbytterigt at samle elever med ordblindhed, deres forældre og lærere til samme foredrag. Dette kan give en fælles ramme at arbejde videre ud fra.
Ligeledes er min erfaring, at mine foredrag også er givtige for folk, der ikke i forvejen kender til eller ved noget om ordblindhed. Tilbagemeldingerne er, at de er blevet klogere på ordblindhed.

Desuden kan jeg holde foredrag om og undervise i emner som:

 • Hvordan elever med ordblindhed bedst inkluderes i klassen
 • Hvordan det kan være at leve med ordblindhed og bruge kompenserende hjælpemidler
 • Hvilke IT-hjælpemidler (programmer, App’s, smartphones mv.) der er mest hensigtsmæssige i forskellige situationer
 • Hvis I har nogle ønsker, så ring eller skriv meget gerne, så finder vi ud af det.
 • Hvordan en hjerne med ordblindhed ser ud og fungerer

Prisen på foredraget afhænger blandt andet af antallet af tilhørere og transporttid, og om du ønsker en efterfølgende workshop om hjælpemidler til jeres elever med ordblindhed. Kontakt mig til en uforpligtende snak og for et få en specifik pris ud fra dine ønsker.

Vil du gerne høre mere?

LAD OS TAGE EN SNAK